Translate

יום שלישי, 12 בינואר 2021

חשיבות אתרי הטבע העירוני מתחדדת בעת משבר הקורונה: מאת שרית יוכפז

 

חשיבות אתרי הטבע העירוני מתחדדת בעת משבר הקורונה: המשרד להגנת הסביבה הגדיל ל-9 מיליון שקל את תקציב התמיכה ברשויות מקומיות להכנת סקרי טבע עירוני ולמיפוי מפגעים סביבתיים בשטחן
מאת: שרית יוכפז

 

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: משבר הקורונה המחיש ביתר שאת את תרומתם של אתרי הטבע לאיכות החיים של התושבים. אנו רואים בחיוב את ההיענות הגדולה של השלטון המקומי ועל כן הגדלנו את התקציב, כך שייתן מענה לכלל הבקשות כל שנוכל לשפר את איכות הסביבה ולשמור על המגוון הביולוגי גם במרחב העירוני"

 

המשרד להגנת הסביבה פרסם בחודש אוגוסט 2020 קול קורא לרשויות המקומיות בהיקף של 5 מיליון שקל - סביבטבע 2020 - לתמיכה בפעולות שעיקרן הכנת מסד נתונים של תשתיות טבע עירוני באמצעות סקר טבע עירוני, מיפוי מפגעים סביבתיים באתרי טבע עירוני (לרבות מפגעי פסולת), הכנת מדריך לניהול אתרי הטבע העירוני וקיום אירועים חינוכיים באתרי הטבע לחיזוק תחושת השייכות והזהות המקומית והבנת החשיבות של המערכות הטבעיות ותרומתם לאיכות חיי התושבים.

 

לאור היענות מצד 95 רשויות שונות, ליותר מ-200 פרויקטים – מעבר לתקציב שתוכנן לתמיכה זו - החליטה קרן הניקיון להרחיב את סכום התמיכה המקורי מ-5 מיליון שקל ל-9 מיליון שקל, כדי לתמוך במספר רב של רשויות ככל הניתן.

 

פרויקט סביב טבע 2020 מתבסס על החשיבות שבשמירה על השטחים הטבעיים והפתוחים בכלל, ובסביבה העירונית בפרט. בשנים האחרונות תמך המשרד בהכנת סקרי טבע עירוני ברשויות השונות, ועד היום כ-50 רשויות ביצעו סקרים מסוג זה בתמיכת המשרד. קול קורא סביבטבע 2020 מהווה הרחבה של קולות קוראים קודמים של המשרד, ומאפשר לראשונה למועצות אזוריות להגיש בקשות.

תגובה 1: